Πολιτική Απορρήτου

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Για τις ανάγκες του Παρόντος δηλώνονται τα κάτωθι διευκρινιστικά: 

Η εδώ αναφερόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NATURAL DOCTOR ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NATURAL DOCTOR Α.Ε.», ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του παρόντος Ιστοχώρου «https://naturaldoctor.gr», ορίζεται ως «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και επομένως, μεταξύ άλλων, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και δρομολογεί προσωπικά δεδομένα που υπεισέρχονται στη σφαίρα ενημέρωσή της και εκτέλεσης εντολών όταν το Υποκείμενο των δεδομένων επισκέπτεται, εγγράφεται, χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους διαδικτυακούς τόπους της της παρούσης. 

Καθώς η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ιστοσελίδα και την ιδιοκτησία της, το παρόν ορίζει τις υποχρεώσεις, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των δεδομένων που λαμβάνουμε καθώς και πως μπορούμε να επιλύσουμε πάσης φύσεως ζήτημα δια μέσω της επικοινωνίας μεταξύ μας. 

1. Ορισμοί
1.1 Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων σημαίνει κάθε νόμος που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» («ΓΚΠΔ»), της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ «για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», όπως ενσωματώνονται, ισχύουν και εφαρμόζονται στην ελληνική έννομη τάξη και όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ή άλλους εφαρμοστέους ή σε αντικατάσταση των ανωτέρω διεθνείς ή εθνικούς νόμους ή κανόνες που αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και σχετικούς κανονισμούς, οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές αρμόδιων διοικητικών αρχών, όπως η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

1.2 «Υπεύθυνος επεξεργασίας», «εκτελών την επεξεργασία», «υποκείμενο των δεδομένων», «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «επεξεργασία» θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

1.3 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σημαίνει το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται κατά την εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούνται ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στον Εκτελούντα την επεξεργασία ή να τεθούν στη διάθεσή του για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της εκάστοτε επικοινωνίας, ή/και τα οποία ο Εκτελών την επεξεργασία (ή/και ο εκάστοτε υπεργολάβος του) συλλέγει, αποθηκεύει ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο επεξεργάζεται για λογαριασμό της Ιστοσελίδας, ως εκτελών την επεξεργασία στο πλαίσιο της εκάστοτε επικοινωνίας και συνεργασίας. 

1.4 Υπηρεσίες ή προϊόντα: Τα αναφερόμενα στο επίσημο site και προσφερόμενα προς χρήση ή πώληση. 

1.5 Διαδικτυακός Τόπος: Αφορά το «https://naturaldoctor.gr» που είναι ο δικτυακός τόπος, ο οποίος προσφέρει ηλεκτρονικές πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής.

1.6 Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Διάρκεια
2.1
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πριν παραδώσει δεδομένα στον Εκτελούντα την Επεξεργασία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων και για τα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι κυρίως υπεύθυνος ή/και υπόλογος σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων (τα "Προσωπικά Δεδομένα του Υπευθύνου Επεξεργασίας") δυνάμει ή σε σχέση με τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος ή οποιασδήποτε Συμφωνίας πρέπει να έχει λάβει από το υποκείμενο των Δεδομένων τη συγκατάθεση που απαιτείται για τη διαβίβαση. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία συλλέγει και επεξεργάζεται εν γένει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει απευθείας από το υποκείμενο για λογαριασμό της Υπεύθυνης Επεξεργασίας. 

2.2 Η Ιστοσελίδα θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την παροχή των προσφερόμενων Υπηρεσιών. Ακολούθως, θα χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις που ο Νόμος επιβάλλει. 

2.3 Οι ενέργειες επεξεργασίας θα διαρκέσουν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών.

2.4 Πάντοτε τα Προσωπικά Δεδομένα θα προστατεύονται με τον χαρακτήρα Εμπιστευτικών προστατευόμενων Πληροφοριών.

3. Υποχρεωτικότητα Παραχώρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η παραχώρηση των Δεδομένων είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στην Ιστοσελίδα, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, ή/και η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Ιστοσελίδα, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

4. Συλλογή Δεδομένων
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης/login password (ως υποχρεωτικά) και όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ κλπ).

β. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.

γ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας ή πάσης φύσεως ενημερωτικό υλικό μας.

δ. Δεδομένα για την περιήγησή σας προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία και τη συναλλαγή σας μαζί μας. Φυσικά, έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.

ε. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

στ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ. 

ζ. Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης μπήκες.

η. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

5. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:

● Προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας σχέση, να παρέχουμε τα πωλούμενα προϊόντα. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων κλπ, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

● Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Ιστοσελίδα επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων.

● Για την Επικοινωνία: Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής προϊόντων ή/και στα τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.

● Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων / προσωποποιημένων προσφορών κ.λπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

● Για την Ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

● Για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας.

● Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.

● Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ’ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

● Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ιστοσελίδας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Ιστοσελίδα και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση των Δικτυακών μας Τόπων, τις υπηρεσίες του και την πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω των Δικτυακών μας Τόπων. 

6. Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

● η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια Ιστοσελίδα μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης

● η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

● οι υποχρεώσεις της Ιστοσελίδας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)

● το έννομο συμφέρον της Ιστοσελίδας μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

7. Αποδέκτες των Δεδομένων 
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Ιστοσελίδας και ο διαχειριστής αυτής, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

8. Κοινοποίηση Δεδομένων
Κοινοποίηση Δεδομένων από την Ιστοσελίδα:

Η Ιστοσελίδα κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

● Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Ιστοσελίδας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

● Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων της Ιστοσελίδας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη).

● άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Κοινοποίηση Δεδομένων από εσάς: 

● Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ιστοσελίδα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και διεύθυνση. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας παρέχουμε για τη διαχείριση της κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ιστοσελίδας με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες μέσω των στοιχείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης της.

9. Πολιτική Με Τρίτους Εκτελούντες την Επεξεργασία των Δεδομένων

● Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.

● Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.

● Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

● Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη στην Ιστοσελίδα, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως μέρος των συμβάσεων τους μαζί μας:

● Facebook     ● Google     ● LinkedIn     ● Instagram

 

10. Διασφάλιση Δεδομένων
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

● να τηρούν εχεμύθεια,

● να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Ιστοσελίδας,

● να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

● να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

11. Μεταφορά Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Ιστοσελίδα μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ελβετίας κ.ο.κ., δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία - ΗΠΑ.

12. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων
Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και τα συναφή προϊόντα, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία κλπ). 

Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

13. Ασφάλεια Δεδομένων
Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα και ασφαλή πρωτόκολλα με σκοπό την διασφάλιση των online εμπορικών συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers). Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Ιστοσελίδας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

14. Τα Δικαιώματά Σας
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

15. Άσκηση Των Δικαιωμάτων Σας
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gm@naturaldoctor.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση, αν επιθυμείτε τη διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

16. Απάντηση Σε Αίτημα
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν διαφορά προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας υπάγεται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης των ανωτέρω, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Αθήνας. 

18. Προσφυγή Σε Περίπτωση Παραβίασης Δικαιωμάτων Από Την Ιστοσελίδα
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, ηλ. διευθυνση dpa.gr, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19. Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 20/06/2022.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για πάσα περαιτέρω πληροφορία και προβληματισμό που πιθανόν να προκύπτουν από την παρούσα Δήλωση – Πολιτική Απορρήτου και παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Ιστοσελίδα μας ως εξής: gm@naturaldoctor.gr